Inscription à la newsletter
Регистрация / Вход

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
Campus France
България
CAMPUS FRANCE
Актуално
Partager sur :
18 mars 2021
Revenir en France

Стипендии на френското правителство

Vue 8 fois

ПОЛИТИКА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИТЕ

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Стипендиите на френското правителство се отпускат за дипломантски програми на нива бакалавър (L1), магистратура (M2) и докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), както и за научен престой на високо ниво.

 

 1. Стипендии за обучение

 

 • Бакалавър (Licence)

Тази стипендия позволява на ученици, обучаващи се в последна година на средното образование да кандидатстват за финансиране на първата им година във френското висше образование (L1) в рамките на 10 месеца. Изискват се отличен успех в училище и ниво на френски език DELF B2 или DALF C1. Възможност за продължаване на стипендията в L2 и L3 при отлични академични резултати.

 

 • Магистратура

За магистратури с професионална насоченост (M2), стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж (3 месеца в най-общия случай) и се отпуска максимално за 10 месеца. При удължаване на престоя, автоматично отпада статута на студента като стипендиант на френското правителство и той задължително сключва нова осигуровка във Франция.

За магистратури с научна насоченост (M2), без включен задължителен стаж, отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца. Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана. Студентите завършили такава магистратура и желаещи да запишат докторантура под двойно научно ръководство, могат отново да кандидатстват за стипендия.

За това ниво на обучение стипендията се предоставя с приоритет в рамките на съществуващи партньорства между български и френски учебни заведения

 

 • Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)

Стипендията покрива 3 престоя във Франция, всеки с максимална продължителност от 4 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Необходими са двама научни ръководители. Защитата на докторската дисертация може да се състои, ако докторантът е редовно записан в съответното учебно заведение.

Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана.

 

 1. Стипендии по програмата «Научен престой на високо ниво » 

 

Докторанти и Млади изследователи

Стипендия за краткосрочен престой до 1 месец максимум, предоставяна на два типа кандидати :

 • докторанти (до 40 години), от всички области на знанието, зачислени в докторантура в България
 • постдокторанти/изследователи придобили своята докторска диплома по-малко от 5 години преди датата на престоя във Франция

 

Утвърдени изследователи

Стипендия за краткосрочен престой до 1 месец предоставяна на постдокторанти/изследователи, придобили своята докторска диплома повече от 5 години преди датата на престоя във Франция

 

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ

Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:

 • да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години
 • възраст : 18 години за ниво Бакалавър (L1) , 35 години за ниво магистратура (M2) и 40 години за докторантура под двойно научно ръководство  
 • да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър, магистър или доктор
 • за младите изследователи – да са на щат в български университет или център за научни изследвания
 • за утвърдените изследователи – да са на щат в български университет или център за научни изследвания като преподавател или изследовател
 • ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение

 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ

Досието за кандидатстване се подава в Отдела за стипендии във Френския институт в България  и трябва да съдържа следните документи, преведени и легализирани :

 

За Бакалавър (Licence) :

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на личната карта
 • CV
 • копие на академичната справка на оценките и хорариумите от 9ти, 10ти, 11ти и 1ви срок на 12ти клас
 • копие на дипломата DELF B2 или DALF C1
 • мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
 • в мотивационното писмо трябва задължително да бъдат посочени 10те желания на кандидата, формулирани в платформата Parcoursup
 • една препоръка от преподавател

 

За Mагистратура (M2):

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната карта
 • мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
 • в мотивационното писмо трябва да бъдат посочении останалите магистърски програми, в които кандидата възнамерява да кандидатства или вече е подал документи и да бъдат подредени по реда на желанията му
 • копие на дипломата за завършено висше образование или на академичната справка за студентите в последна година
 • препоръка от преподавател или работодател

 

За докторантура под двойно научно ръководство  :

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната карта
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • копие на магистърската диплома и на приложението към нея
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • писмено съгласие от двамата научни директори
 • копие от договора (конвенция), регламентиращ двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • евентуално, копие от договор за сътрудничество между двете учебни заведения

 

За програма « Научен престой на високо ниво»  - Докторанти и Млади изследователи

 • формуляр Dossier de bourse de stage  
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната карта
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • копие на магистърската диплома и на приложението към нея за докторантите
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • копие на докторската диплома за младите научни работници
 • препоръка от научния ръководител или от ръководителя на научноизследователския екип за престоя на кандидата във Франция
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория приемащо кандидата с упоменат периода на пребиваване

 

За програма « Научен престой на високо ниво» - Утвърдени изследователи

 • формуляр Dossier de bourse de stage  
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната карта
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • копие на докторската диплома и на дипломата за хабилитация
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория приемащо кандидата с упоменат периода на пребиваване

 

СРОКОВЕ

Бакалавър, Mагистратура и Докторантура под двойно научно ръководство

 • 28 април : краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване
 • 5 май : публикуване на списъка с одобрени по досие кандидати
 • 13 и 14 май : събеседване на одобрените кандидати с комисия от френски и български представители
 • 19 май : обявяване на окончателните резултати в интернет страницата на Френския институт www.institutfrancais.bg
 • юни/юли: подаване на Dossier de bourse d’études от стипендиантите, след окончателния им прием от съответното френско учебно заведение.

 

Научен престой на високо ниво  

 • Документи се приемат през цялата година и стипендиите се предоставят след одобрение на кандидатурата.

 

ДОСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИЯ НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ

След публикуване на резултатите от конкурса, одобрените от комисията  стипендианти подготвят ново досие, което веднъж депозирано в Отдела за стипендии във Френския институт в България се изпраща в Campus France Париж за одобрение.

Досието трябва да съдържа следните документи, преведени и легализирани :

 • формуляр Dossier de bourse détudes  
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната карта
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • според случая : академична справка за студентите в последна година или копие на дипломата за придобита степен на обучение във висшето образование и нейното приложение
 • атестация за прием на кандидата от френското учебно завезение
 • документ с посочена таксата за записване в съответното учебно заведение

 

Докторантите е необходимо да добавят още :

 • заповед за зачисление на докторанта в България
 • копие от договора (конвенция), регламентиращ двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • писмено съгласие на двамата научни ръководители
 • евентуално списък на публикации.

 

СТИПЕНДИИ И ДОБАВКИ

Размер на стипендиите на френското правителство:

 • 700 евро месечна издръжка за записаните в магистратура
 • 1415 евро за докторантура под двойно научно ръководство
 • 1704 евро за научен престой на високо ниво (докторанти и млади научни работници)
 • 2055 евро за научен престой на високо ниво (утвърдени преподаватели и изследователи)

 

Те включват още :

 • такса за записване в университета (1000€ максимум, с някои изключения)
 • медицинска осигуровка
 • средства за транспорт във вътрешността на страната, за придвижване до мястото на престоя

Отпуснатата стипендия може да бъде прекратена във всеки момент поради незадоволителни резултати в процеса на обучението : изискването към стипендиантите на френското правителство е висок успех.

 

Контакт :

Френски институт в България

пл. Славейков № 3

[email protected]

www.institutfrancais.bg

тел : 00 359 2 937 79 64
Commentaires

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.