s'inscrire / se connecter
Francúzska diplomatická sieť

3. Najväčšia diplomatická sieť na svete

Francúzska diplomatická sieť je 3. najväčšia na svete so 163 veľvyslanectvami v rámci bilaterálnych vzťahov a so 16 stálymi zastúpeniami pri medzinárodných inštitúciách (EÚ, OSN, OECD, UNESCO, NATO).

DIPLOMAcia v službách  Podnikov

Francúzske ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja (MAEDI) v spolupráci so svojimi zastupiteľstvami v zahraničí aktívne podporujú francúzske podniky, ktoré sa chcú presadiť na zahraničnom trhu a taktiež podávajú pomocnú ruku zahraničným podnikom, ktoré sa rozhodnú investovať vo Francúzsku. Okrem veľkých kontraktov sa snaží svojou diplomatickou činnosťou podporovať malé a stredné podniky a odvetvia ako je potravinársky sektor, zdravotníctvo alebo zelené hospodárstvo. Snaží sa tak zaviesť do praxe vládny program podpory exportu, ktorý ma zosúladiť francúzsku ponuku s dopytom na dôležitých trhoch.

Diplomacia v sluŽbách inovácií

Francúzske Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja (MAEDI) podporuje prostredníctvom oddelení pre spoluprácu na Francúzskych veľvyslanectvách Rozvoj & Vývoj ako aj inovácie v medzinárodných podnikoch. Napríklad Francúzske veľvyslanectvo v USA organizuje každý rok v spolupráci s Georgia Tech sériu podujatí zameraných na inovácie pod názvom: France-Atlanta 2015.

Projekty technologickej spolupráce sa taktiež rozrastajú. Dôkazom toho sú projekty spolupráce ako COOLPOL, na ktorom pracujú francúzski a čínski výskumníci alebo ďalším príkladom je francúzsko-mexický investičný fond v oblasti leteckej dopravy (250 miliónov dolárov).

Diplomacia v službách mieru a trvalo udrŽateľného rozvoja

Francúzska diplomacia pružne reaguje na aktuálnu medzinárodnú situácia v záujme zachovania mieru, pre trvalo udržateľný rozvoj a rovnováhu v globalizovanom svete. Propaguje Ľudské práva, bojuje za mier a bezpečnosť a angažuje sa v prospech takého ekonomického rozvoja, ktorý je šetrný voči prírodnému prostrediu.

Prostredníctvom svojich 163 Oddelení pre spoluprácu a kultúrnu činnosť a 70 Francúzskych agentúr pre rozvoj  (AFD) je Francúzsko 4. najväčším prispievateľom v rámci rozvojovej pomoci čo do objemu (približne 10 miliárd eur ročne) a 2. najväčším prispievateľom v percentách na hrubý národný dôchodok.

V neposlednom rade je 2. najväčším prispievateľom do Globálneho fondu pre boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii.