Inscription à la newsletter
Zarejestruj się / Logowanie

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
CGU

PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH

Dane osobowe podane w niniejszym formularzu są wykorzystywane przez Campus France, agencję odpowiedzialną za przetwarzanie i zarządzanie rejestracją w sieci społecznościowej « Alumni » prowadzonej online.

Dane obowiązkowe są oznaczone gwiazdką. Bez ich podania, rejestracja w sieci nie zostanie zatwierdzona. 

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 roku z późniejszymi zmianami, użytkownicy platformy France Alumni mają prawo do skierowania zapytań, dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu z uzasadnionych powodów odnośnie przetwarzania danych osobowych ich dotyczących do Dyrekcji działu ds. informacji Campus France drogą mailową na adres [email protected] lub pocztą na adres Campus France, 28 rue de la Grange aux Belles - 75010 Paris, wraz z kopią dowodu tożsamości.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Świadomi znaczenia zapewnienia poufności danych osobowych, agencja Campus France zobowiązuje się do ich ochrony.

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie w zależności od warunków prawnych i regulacyjnych oraz doktryny francuskiej Krajowej Komisji Ochrony Informacji i Wolności (CNIL).

Gromadzone informacje

Podczas korzystania z platformy France Alumni, niektóre dane mogą być zbierane bezpośrednio u użytkownika. Campus France dba, aby zbierać i przetwarzać jedynie dane niezbędne w świetle celów dotyczących ich przetwarzania.

Wykorzystywanie gromadzonych danych

Przetwarzanie danych osobowych wdrożone przez Campus France ma wyraźne, uzasadnione i szczególne założenie. Dane są przetwarzane głównie w następujących celach: 

 • zarządzanie zapytaniem o kontakt,
  • zarządzanie zapisaniem do newslettera sieci France Alumni,
  • zarządzanie rejestracją na platformie France Alumni,
  • zarządzanie zapisaniem na wydarzenia sieci France Alumni.

Campus France podjął również działania celem poinformowania CNIL o gromadzeniu danych osobowych. Doprowadziły one do otrzymania potwierdzenia n° 1807976, n° 1807991, n°1808008 oraz n°1808012.

Odbiorcy gromadzonych danych

Campus France przekazuje dane osobowe jedynie uprawnionym odbiorcom, którymi są:

 • działy Campus France,
 • ewentualni podwykonawcy Campus France,
 • potencjalni partnerzy lub wykonawcy Campus France,
 • pozostali użytkownicy - członkowie platformy Alumni, którzy mogą uzyskać dostęp do danych do których wyrażona została zgoda na rozpowszechnienie,
 • zainteresowane działy francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przechowywanie danych osobowych

Campus France przechowuje dane przez okres niezbędny do prowadzonych działań, dla których zostały zgromadzone zgodnie z przepisami prawa.

Bezpieczeństwo

Campus France zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych poprzez wdrożenie ochrony z zastosowaniem zabezpieczenia fizycznego i logicznego.

W przypadku podwykonawstwa części lub całości realizacji przetwarzania danych osobowych, Campus France zobowiązuje się do nałożenia na podwykonawców zobowiązań dotyczących ochrony i zabezpieczenia przekazanych danych osobowych zgodnie z artykułem 35 francuskiego Prawa o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

Prawa użytkownika

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 roku z późniejszymi zmianami, użytkownicy platformy Alumni mają prawo do skierowania zapytań, dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu z uzasadnionych powodów odnośnie przetwarzania danych osobowych ich dotyczących do Dyrekcji działu ds. informacji Campus France drogą mailową na adres [email protected] lub pocztą na adres Campus France, 28 rue de la Grange aux Belles - 75010 Paris, wraz z kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące polityki ochrony danych osobowych prowadzonej przez Campus France, należy kierować pocztą na adres Campus France – Direction des services d’information, 28, rue de la Grange aux Belles – 75010 Paris, lub mailowo na adres: [email protected].

 

Uwaga, nie należy ...

Są zabronione na forach dyskusyjnych Campus Francji, ale nie są ograniczone jedynie do tej listy, działania lub treści:

 • bez związku z tematyką platformy,
 • sprzeczne z obowiązującym prawem i przepisami,
 • zniesławiające, obraźliwe, nieodpowiednie i niesprawiedliwe szczególnie:

nienawistne, rasistowskie, ksenofobiczne, homofobiczne, rewizjonistyczne lub szkodliwe dla honoru i reputacji innych, grożące osobie lub grupie osób, zachęcające do dyskryminacji i nienawiści innej osoby lub grupy osób w szczególności z powodu ich pochodzenia, przynależności (lub nie) do grupy etnicznej, narodu, rasy lub religii chwalących zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, będące w opozycji do panujących zwyczajów, zachęcanie, ułatwianie i propagowanie w jakikolwiek sposób informacji naruszających prywatność korespondencji, naruszające prawa osób trzecich, własności intelektualnej, prywatność i prawo do wizerunku osób trzecich, naruszające prawa osób nieletnich, podżeganie do samobójstwa lub realizację gwałtownych działań przeciwko użytkownikowi lub innym osobom, zachęcanie do znęcania się nad osobami i zwierzętami,

 • ujawniania przekonań religijnych lub politycznych, zarówno w treści wiadomości, w wymianach z innymi użytkownikami jak i w używanych pseudonimach i podpisach,
 • używanie grupy do celów komercyjnych lub do oferowania produktów i usług płatnych pośrednio lub bezpośrednio osobom trzecim,
 • umożliwienie osobom trzecim uzyskania pośrednio lub bezpośrednio nielegalnego oprogramowania, numerów seryjnych oprogramowania, oprogramowania pozwalającego na przeprowadzenia aktów piractwa oraz włamań do systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, wirusów i innych bomb logicznych i ogólnie wszelkiego oprogramowania i narzędzi umożliwiających naruszanie praw i bezpieczeństwa innych osób i mienia,
 • które odsyłają internautów pośrednio (linki) lub bezpośrednio do innych stron internetowych, które mogą być niezgodne z obowiązującą i zastosowaną legislacją oraz niniejszą Kartą, w tym zastosowań tego artykułu oraz zachęcające w swoim przekazie do zapoznania się z wymienionymi stronami,
 • korzystanie z e-maili innych użytkowników lub osób trzecich do wykonywania wysyłki spamów lub jakiejkolwiek innej czynności mającej na celu zakłócić normalne funkcjonowanie grupy i korespondencji mailowej między użytkownikami,
 • mających na celu wprowadzenie w błąd innych użytkowników poprzez uzurpację ich nazwy (hasło i/lub login);
 • mających na celu prowadzenie działań uciążliwych i/lub ograniczających możliwości komunikacji w czasie rzeczywistym,
 • mających na celu pobieranie, gromadzenie i przechowywanie danych osobowych i/lub imiennych innych użytkowników.

 

W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego artykułu, Campus France zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do platformy France Alumni oraz do zawiadomienia odpowiednich władz.