Inscription à la newsletter
Zarejestruj się / Logowanie

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
Uwagi Prawne

Warunki korzystania

 Platforma France Alumni jest prowadzona przez Campus France, francuską instytucję publiczną EPIC (établissement public à caractère industriel ou commercial) figurująca w rejestrze handlowym i spółek w Paryżu pod numerem B.752.195.438, o numerze SIRET : 752 195 438 00011 działającą pod adresem: 28, rue de la Grange aux Belles 75010 Paris, telefon: 01.40.40.58.58 – adres do korespondencji mailowej: [email protected],

Dyrektorem nadzorującym publikację jest Pani Béatrice Khaïat, Dyrektor generalna Campus France.

Platforma została opracowana i jest obsługiwana przez Netanswer, firmę działającą pod adresem 33, rue des jeuneurs, 75002 PARIS – telefon: 01 40 28 46 16.

 

 

Odpowiedzialność

Campus France zobowiązuje się do podejmowania wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom stały dostęp do platformy. Jednak nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku braku dostępu do platformy, z jakiejkolwiek przyczyny.

Użytkownik platformy France Alumni potwierdza zapoznanie się z niniejszą informacją prawną i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

Użytkownik potwierdza posiadanie umiejętności i zasobów niezbędnych do uzyskania dostępu do platformy France Alumni oraz po sprawdzeniu potwierdza, że używane ustawienia informatyczne nie zawierają wirusów i są w dobrym stanie.

Campus France nie może zagwarantować dokładności i kompletności informacji zamieszczanych na platformie France Alumni, ani trwałości jej działania lub jej całkowitego bezpieczeństwa IT.

Campus France dokłada wszelkich starań, aby zaoferować użytkownikom informacje i narzędzia dostępne oraz potwierdzone, ale nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za błędy, brak dostępu do informacji i/lub obecność wirusów.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z informacji i narzędzi dostępnych na platformie na własne ryzyko.

Ochrona danych osobowych

Campus France może zbierać dane osobowe o użytkownikach, którzy chcą uzyskać dostęp do platformy, w szczególności za pośrednictwem formularza rejestracyjnego lub w jakiejkolwiek innej formie, która może być oferowana za pośrednictwem platformy.

Wszystkie dane zebrane przez Campus France będą przetwarzane automatycznie.

Zgromadzone dane są niezbędne do przetwarzania informacji i są przeznaczone dla działów Campus France oraz w stosownych przypadkach, dla jej wykonawców i podwykonawców.

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 roku z późniejszymi zmianami, użytkownicy platformy Alumni mają prawo do skierowania zapytań, dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu z uzasadnionych powodów odnośnie przetwarzania danych osobowych ich dotyczących do Dyrekcji działu ds. informacji Campus France drogą mailową na adres [email protected] lub pocztą na adres Campus France, 28 rue de la Grange aux Belles - 75010 Paris, wraz z kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Własność intelektualna

Platforma France Alumni jako całość i każdy z jej elementów, które są rozpatrywane niezależnie, w tym programy i rozbudowa oraz treści zawierające dane, teksty, obrazy i animacje, logotypy, dźwięki, grafiki, pliki, są wyłączną własnością Campus France lub osób trzecich, które udzieliły licencji. Wszelkie całkowite lub częściowe przedstawienie platformy lub którychkolwiek z jej składników bez zezwolenia Campus France, jest zabronione i stanowi naruszenie podlegające karze z artykułu L.335-2 francuskiego Kodeksu własności intelektualnej.

Bazy danych zamieszczone na platformie są chronione artykułem L.341-1 i kolejnymi francuskiego Kodeksu własności intelektualnej, a wszelka ekstrakcja lub istotne użycie ilościowe lub jakościowe treści podlega karze.

Znaki towarowe i loga znajdujące się na platformie są znakami towarowymi firmy Campus France lub osób trzecich.

Jakiekolwiek kopiowanie, imitacja i wykorzystanie całkowite lub częściowe tych znaków odróżniających bez wyraźnej zgody i z naruszeniem zakazów określonych w artykule L.713-2 i kolejnych francuskiego Kodeksu własności intelektualnej pociąga do odpowiedzialności karnej jego autora.

Inne znaki odróżniające, w tym nazwy firmowe, nazwy handlowe, marki, nazwy domen zamieszczone na platformie są własnością Campus France lub osób trzecich i powielanie ich bez zgody może stanowić uzurpację pociągającą do odpowiedzialności autora na podstawie artykułu 1382 francuskiego Kodeksu cywilnego.

 

Linki

Proponowane odnośniki (linki) do stron trzecich nie angażują odpowiedzialności Campus France co do warunków dostępu i zamieszczonych treści.

Użytkownicy platformy nie mogą stwarzać odnośników do tej platformy bez uprzedniej pisemnej zgody Campus France.

Obowiązujące prawo

Platforma ta jest regulowana przepisami prawa francuskiego.

Zmiany

Campus France zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej informacji prawnej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Użytkownik jest proszony o regularne zapoznawanie się z nimi.

Polityka prywatności

Świadomi znaczenia zapewnienia poufności danych osobowych, Agencja Campus France zobowiązuje się do ich ochrony.

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie w zależności od warunków prawnych i regulacyjnych oraz doktryny francuskiej Krajowej Komisji Ochrony Informacji i Wolności (CNIL).

Gromadzone informacje

Podczas korzystania z platformy France Alumni, niektóre dane mogą być zbierane bezpośrednio u użytkownika. Campus France dba, aby zbierać i przetwarzać jedynie dane niezbędne w świetle celów dotyczących ich przetwarzania.

Wykorzystywanie gromadzonych danych

Przetwarzanie danych osobowych wdrożone przez Campus France ma wyraźne, uzasadnione i szczególne założenie. Dane są przetwarzane głównie w następujących celach: 

 • zarządzanie zapytaniem o kontakt,
  • zarządzanie zapisaniem do newslettera sieci France Alumni,
  • zarządzanie rejestracją na platformie France Alumni,
  • zarządzanie zapisaniem na wydarzenia sieci France Alumni.

Campus France podjął również działania celem poinformowania CNIL o gromadzeniu danych osobowych. Doprowadziły one do otrzymania potwierdzenia n° 1807976, n° 1807991, n°1808008 oraz n°1808012.

Odbiorcy gromadzonych danych

Campus France przekazuje dane osobowe jedynie uprawnionym odbiorcom, którymi są:

 • działy Campus France,
 • ewentualni podwykonawcy Campus France,
 • potencjalni partnerzy lub wykonawcy Campus France,
 • pozostali użytkownicy - członkowie platformy Alumni, którzy mogą uzyskać dostęp do danych do których wyrażona została zgoda na rozpowszechnienie,
 • zainteresowane działy francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przechowywanie danych osobowych

Campus France przechowuje dane przez okres niezbędny do prowadzonych działań, dla których zostały zgromadzone zgodnie z przepisami prawa.

Bezpieczeństwo

Campus France zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych poprzez wdrożenie ochrony z zastosowaniem zabezpieczenia fizycznego i logicznego.

W przypadku podwykonawstwa części lub całości realizacji przetwarzania danych osobowych, Campus France zobowiązuje się do nałożenia na podwykonawców zobowiązań dotyczących ochrony i zabezpieczenia przekazanych danych osobowych zgodnie z artykułem 35 francuskiego prawa o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

Prawa użytkownika

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 roku z późniejszymi zmianami, użytkownicy platformy Alumni mają prawo do skierowania zapytań, dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu z uzasadnionych powodów odnośnie przetwarzania danych osobowych ich dotyczących do Dyrekcji działu ds. informacji Campus France drogą mailową na adres [email protected] lub pocztą na adres Campus France, 28 rue de la Grange aux Belles - 75010 Paris, wraz z kopią dowodu tożsamości.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące polityki ochrony danych osobowych prowadzonej przez Campus Francem, należy kierować pocztą na adres Campus France – Direction des services d’information, 28, rue de la Grange aux Belles – 75010 Paris, lub mailowo na adres: [email protected].

 

Aktualizacjia :  9 października 2015