Inscription à la newsletter
Zarejestruj się / Logowanie

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
Karta Grupy Tematycznej (Użytkownik)

Przedmiot

Campus France udostępnia użytkownikom platformy France Alumni tematyczne grupy dyskusyjne, zwane forami dyskusyjnymi.Przystępując i korzystając z forów dyskusyjnych, akceptuje się warunki niniejszej Karty, która określa prawa i obowiązki.

Akceptacja Karty

Akceptacja niniejszej Karty jest dowodem zapoznania się z obowiązującym regulaminem oraz nakłada jego nieodwołalną akceptację.

Tworzenie forów dyskusyjnych

Każdy użytkownik może tworzyć jedno lub wiele forów dyskusyjnych.Tworzenie forów dyskusyjnych podlega wcześniejszemu zatwierdzeniu przez miejscowych webmasterów i administratorów platformy Alumni Francji. Założyciel forum może zwrócić się z pytaniem o przyłączenie forum do strony instytucji, którą dana tematyka może dotyczyć. Podmioty instytucjonalne potwierdzają lub odrzucają zapytanie o przyłączenie.Forum dyskusyjne jest aktywne jedynie po przyłączeniu do przynajmniej jednej instancji.

Dostęp do forów dyskusyjnych

Dostęp do forów dyskusyjnych na platformie France Alumni jest możliwy przez cała dobę 7 dni w tygodniu w przeciągu całego roku, co nie stanowi żadnego obowiązku zapewnienia efektywności ze strony Campus France.

Campus France zastrzega sobie prawo (bez uprzedzenia), do czasowego zamknięcia dostępu do forów dyskusyjnych, celem przeprowadzenia aktualizacji, poprawek lub innych zmian, które uzna za konieczne.

Campus France nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z tych zmian i/lub czasowego lub całkowitego braku dostępu do całości lub części forów dyskusyjnych.

Sposoby korzystania z forów dyskusyjnych

Aby uzyskać dostęp do forów dyskusyjnych należy posiadać odpowiednie urządzenie informatyczne oraz telekomunikacyjne pozwalające na połączenie z Internetem.

Koszty połączeń i koszty telekomunikacyjne ponosi użytkownik.

Należy posiadać również aktualny adres e-mail.

Warunki przystąpienia do forum

Wszystkie osoby pragnące wziąć udział w forach dyskusyjnych muszą być członkiem sieci France Alumni i utworzyć uprzednio konto użytkownika na platformie Alumni. Fora dyskusyjne są grupami zamkniętymi. Publikowane treści i wymiany są widoczne tylko przez członków danego forum. Dostęp do forów dyskusyjnych jest udzielany dla każdego forum osobno, przy każdym zapytaniu dotyczącym zapisu, wysłanym do założyciela forum. Założyciel ma prawo potwierdzić lub odmówić udziału użytkownikowi, który skierował zapytanie.Aby wziąć udział w forach dyskusyjnych: po zarejestrowaniu na stronie, należy zalogować się za pomocą loginu oraz hasła podanych przy tworzeniu konta użytkownika. Nazwa użytkownika i hasło są poufne, osobiste i spersonalizowane. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich wykorzystanie.Dostęp do forów dyskusyjnych wymaga uprzedniej akceptacji niniejszej Karty. 

Prawo własności i użytkowania

Fora dyskusyjne na platformie France Alumni są w pełni własnością Campus France.

Campus France pozostaje właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej, związanych z forami dyskusyjnymi (projekt graficzny, ergonomia, organizacja ...).

Prawo do użytkowania forów jest udzielane przez Campus France na wyłączność, indywidualnie i niezbywalnie, w celu użytkowania zgodnego z regulaminem niniejszej Karty.  

Prawo do korzystania z forów nie umożliwia żadnych cesji praw jakiegokolwiek rodzaju.

Cesja praw dotyczących treści

Użytkownik forów dyskusyjnych przekazuje Campus France na wyłączność i nieodpłatnie, wszystkie prawa własności intelektualnej, które mogą być wykorzystane w treściach zamieszczanych na forach dyskusyjnych na platformie France Alumni.

Na podstawie artykułu L. 131-3 francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej, przekazane prawa obejmują:

 • prawo do reprodukcji: prawo do kopiowania (bez ograniczeń ilościowych) wszystkich treści zamieszczonych przez użytkownika na forach dyskusyjnych, na wszystkich nośnikach zwłaszcza na papierze, nośnikach optycznych, cyfrowych lub innych nośnikach informatycznych lub elektronicznych,
 • prawo do adaptacji: prawo do dostosowania, rozwijania, realizowania nowych wersji treści opublikowanych przez użytkownika na forach dyskusyjnych, utrzymywania, wymieszania, edytowania, gromadzenia, transkrypcji, organizowania, skanowania, montowania, odcinania, kondensowania, przenoszenia i rozwinięcia,
 • prawo do reprezentowania: prawo do reprezentacji, rozpowszechniania opublikowanych przez użytkownika na forach dyskusyjnych treści wszystkimi środkami lub/i narzędziami elektronicznymi, cyfrowymi, informatycznymi, telekomunikacyjnymi, wśród wszystkich osób i na wszystkich sieciach komunikacyjnych,
 • prawo do użytkowania: prawo do używania i wykorzystywania treści zamieszczonych przez użytkownika na forach dyskusyjnych, osobiście lub przez osoby trzecie, odpłatnie lub nieodpłatnie, w celu dokonania jakiejkolwiek formy przetwarzania w jakimkolwiek charakterze,
 • prawo użytkowania: prawo do czasowego lub stałego przekazania osobom trzecim, całości lub części (bez względu na formę, w tym przekazania licencji lub umowy w jakiejkolwiek formie) praw przypisanych publikowanym przez użytkownika na forach treściom,
 • prawo do przeznaczenia: prawo do określenia wykorzystania i pożyczenia we wszystkich formach treści publikowanych przez użytkowników na forach dyskusyjnych.

Dla wszystkich wyżej wymienionych praw uwzględnia się wykorzystanie kanałów komunikacji i urządzeń wszelkiego rodzaju takich jak rozpowszechnianie bezpośrednie lub pośrednie za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych, telekomunikacyjnych i łączności elektronicznej, satelitarnej ęlub kablowej, poprzez programy telewizji naziemnej lub satelitarnej, analogowej lub cyfrowej, w jakiejkolwiek postaci takiej jak telewizja, radio, internet, intranet, ADSL, WAP, i-mode, GSM, GPRS, UMTS i wszystkich obecnych i przyszłych mediów w tym: druk, elektronika, magnetyzm, dysk, sieć, dyskietka, DVD, CDV, CDI, CD-ROM, CD Worm.

Prawa wymienione w niniejszym artykule są przekazywane do Campus France nieodpłatnie i na bieżąco w trakcie zamieszczania treści na forach dyskusyjnych, w okresie trwania ochrony praw własności intelektualnej, jak przewidziano w Kodeksie własności intelektualnej dot. użytkowników wszystkich krajów.

Całkowite lub częściowe wykorzystanie jednego z tych praw bez wyraźnej zgody Campus France, stanowi naruszenie artykułu L.335-2 i kolejnych francuskiego Kodeksu własności intelektualnej i jest zabronione oraz podlegające karze.

Prawo odstąpienia, zawieszenia i zakazu

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Campus France lub osoba oraz podmiot wyznaczony przez Campus France, będą mieli prawo do usunięcia, bez uprzedzenia i bez rekompensaty, każdej treści opublikowanej na forach dyskusyjnych, która narusza postanowienia niniejszej Karty i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Użytkownik akceptuje, że Campus France zastrzega sobie prawo do zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia dostępu do forów.

Prawo udostępniania

Użytkownik wyraża zgodę, aby Campus France udostępniał część lub całość treści lub/i informacji dotyczących użytkownika (zamieszczonych na forach dyskusyjnych lub przechowanych przez Campus France), w ramach przestrzegania obowiązujących przepisów dla potrzeb postępowania sądowego oraz aby sprostać wymaganiom organów upoważnionych.

Zakazy

Są oficjalnie zabronione na forach dyskusyjnych Campus France, ale nie ograniczone jedynie tą listą, działania lub treści:

 

 • bez związku z tematyką platformy,
 • sprzeczne z obowiązującym prawem i przepisami,
 • zniesławiające, obraźliwe, nieodpowiednie i niesprawiedliwe szczególnie:

nienawistne, rasistowskie, ksenofobiczne, homofobiczne, rewizjonistyczne lub szkodliwe dla honoru i reputacji innych, grożące osobie lub grupie osób, zachęcające do dyskryminacji i nienawiści innej osoby lub grupy osób w szczególności z powodu ich pochodzenia, przynależności (lub nie) do grupy etnicznej, narodu, rasy lub religii chwalących zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, będące w opozycji do panujących zwyczajów, zachęcanie, ułatwianie i propagowanie w jakikolwiek sposób informacji naruszających prywatność korespondencji, naruszające prawa osób trzecich, własności intelektualnej, prywatność i prawo do wizerunku osób trzecich, naruszające prawa osób nieletnich, podżeganie do samobójstwa lub realizację gwałtownych działań przeciwko użytkownikowi lub innym osobom, zachęcanie do znęcania się nad osobami i zwierzętami,

 • ujawniania przekonań religijnych lub politycznych, zarówno w treści wiadomości, w wymianach z innymi użytkownikami jak i w używanych pseudonimach i podpisach,
 • używanie grupy do celów komercyjnych lub do oferowania produktów i usług płatnych pośrednio lub bezpośrednio osobom trzecim,
 • umożliwienie osobom trzecim uzyskania pośrednio lub bezpośrednio nielegalnego oprogramowania, numerów seryjnych oprogramowania, oprogramowania pozwalającego na przeprowadzenia aktów piractwa oraz włamań do systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, wirusów i innych bomb logicznych i ogólnie wszelkiego oprogramowania i narzędzi umożliwiających naruszanie praw i bezpieczeństwa innych osób i mienia,
 • które odsyłają internautów pośrednio (linki) lub bezpośrednio do innych stron internetowych, które mogą być niezgodne z obowiązującą i zastosowaną legislacją oraz niniejszą Kartą, w tym zastosowań tego artykułu oraz zachęcające w swoim przekazie do zapoznania się z wymienionymi stronami,
 • korzystanie z e-maili innych użytkowników lub osób trzecich do wykonywania wysyłki spamów lub jakiejkolwiek innej czynności mającej na celu zakłócić normalne funkcjonowanie grupy i korespondencji mailowej między użytkownikami,
 • mających na celu wprowadzenie w błąd innych użytkowników poprzez uzurpację ich nazwy (hasło i/lub login);
 • mających na celu prowadzenie działań uciążliwych i/lub ograniczających możliwości komunikacji w czasie rzeczywistym,
 • mających na celu pobieranie, gromadzenie i przechowywanie danych osobowych i/lub imiennych innych użytkowników.

W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego artykułu, Campus France zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do platformy France Alumni oraz do zawiadomienia odpowiednich władz.

Moderowanie

Aby zapewnić najlepszą jakość wymian między użytkownikami i ich ochronę przed nieodpowiednimi treściami, fora dyskusyjne są moderowane. W tym celu sporządzona została Karta moderatora.

Z tego tytułu wszystkie wiadomości są sprawdzane po ich publikacji na forum.

Moderator upewnia się, że wiadomość użytkownika odnosi się do tematu dyskusji podejmowanej na forum i respektuje obowiązujące prawa i regulamin, które pozwalają na prowadzenie konstruktywnej debaty.

Moderator zastrzega sobie prawo:

 • do usunięcia wiadomości lub dokumentów zamieszczonych przez użytkownika na forach, które nie spełniają wymogów niniejszej Karty lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa i regulaminu,
 • do zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia prawa dostępu do forów dyskusyjnych dla użytkowników z powodu niezgodności z niniejszą Kartą i bardziej ogólnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminu,
 • do poinformowania o treściach niezgodnych z regulaminem administratora platformy.

Każda wiadomość zamieszczana jest na odpowiedzialność autora jej treści.

Zmiana forum i przepisów Karty

Campus France zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i/lub ulepszeń dot. forów dyskusyjnych.

Campus France zastrzega sobie prawo do zmiany warunków dostępu do forów dyskusyjnych zarówno pod względem technicznych jak i finansowym.

Ponadto Campus France zastrzega sobie prawo do trwałego zatrzymania jednego lub większej liczby forów dyskusyjnych lub nawet wszystkich dostępnych forów.

Campus France zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Karcie, które uzna za konieczne i pożyteczne.

Campus France zobowiązuje sie do zakomunikowania użytkownikom nowej Karty.

Uczestnictwo w forach dyskusyjnych przez użytkowników po wprowadzonych w Karcie zmian pociąga za sobą akceptację ostatniej aktualnej wersji Karty.

Bezpieczeństwo – użytkowanie danych

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie ochrony i poufności swoich danych użytkownika i wszystkich informacji, które przekazuje.

Użytkownik zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić pełną poufność.

Jakiekolwiek użycie danych użytkownika zakłada w sposób niezaprzeczalny osobiste uczestnictwo w forach dyskusyjnych.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uczestnictwo w grupach dyskusyjnych, które będzie możliwe jedynie po wprowadzeniu danych użytkownika.

Prawo o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych

Campus France może zbierać dane osobowe o użytkownikach, którzy chcą uzyskać dostęp do platformy, w szczególności za pomocą formularza rejestracyjnego.

Wszystkie dane zebrane przez Campus France będą przetwarzane automatycznie.

Zgromadzone dane są niezbędne do przetwarzania informacji i są przeznaczone dla działów Campus France oraz w stosownych przypadkach, dla jej wykonawców i podwykonawców.

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 roku z późniejszymi zmianami, użytkownicy platformy Alumni mają prawo do skierowania zapytań, dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu z uzasadnionych powodów odnośnie przetwarzania danych osobowych ich dotyczących do Dyrekcji działu ds. informacji Campus France drogą mailową na adres [email protected] lub pocztą na adres Campus France, 28 rue de la Grange aux Belles - 75010 Paris, wraz z kopią dowodu tożsamości.

Ostrzeżenie - odpowiedzialność

Użytkownik zgadza się, że (z założeniem, iż lista ta nie jest wyczerpująca):

- użytkować będzie fora dyskusyjne na własną odpowiedzialność,
- ze względu na specyfikę sieci Internetu, Campus France nie może zagwarantować, że fora dyskusyjne będą zawsze dostępne,
 - Campus France w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za nadużycia lub nielegalne wykorzystanie przez osoby trzecie forów dyskusyjnych,
- treści publikowane na forach dyskusyjnych są zamieszczane przez wszystkich upoważnionych użytkowników i Campus France nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za treści, które są rozpowszechniane.